Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

CatchYourTalent staat ingeschreven onder nummer 16082279 bij de KvK Noord West Holland.

Artikel 1.        Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, introductie en overeenkomst tussen CatchYourTalent BV, en een Opdrachtgever waarop CatchYourTalent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2.        Opdrachten, introducties en plaatsingen.

Onder een opdracht wordt in deze Voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan CatchYourTalent om:

 1. Een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een arbeidsverhouding of stage-overeenkomst tot stand komt.
 2. Een arbeidskracht van CatchYourTalent in te lenen om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever.
 3. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of op het moment dat een der partijen (ná de in artikel 3 bedoelde termijn) de opdracht intrekt of opzegt.
 4. Onder een introductie wordt in deze Voorwaarden verstaan de, vrijblijvende, introductie van een arbeidskracht door CatchYourTalent bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe aan CatchYourTalent een opdracht heeft verstrekt. Een introductie kan schriftelijk plaatsvinden (email, nieuwsbrief, post), maar ook tijdens een evenement van CatchYourTalent of haar relaties.
 5. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door CatchYourTalent in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht.

De opdrachtgever en CatchYourTalent stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op.

Artikel 3.        Benodigde gegevens en verplichting CatchYourTalent.

De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan CatchYourTalent alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. CatchYourTalent spant zich in om binnen 4 weken (of binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen andere termijn) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens één of meerdere arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4.        Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

 1. CatchYourTalent verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van arbeidskrachten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5.        Aansprakelijkheid.

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
 2. CatchYourTalent is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van CatchYourTalent in strijd met het bepaalde in artikel 3.
 3. CatchYourTalent kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen –waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door CatchYourTalent in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door CatchYourTalent, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 4. CatchYourTalent heeft de intentie om iedere opdracht te voorzien maar CatchYourTalent heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. CatchYourTalent is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een opdracht (al dan niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn) niet voorzien kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
 5. CatchYourTalent is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door CatchYourTalent in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 6. Elke eventuele aansprakelijkheid van CatchYourTalent is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.
 7. Opdrachtgever zal CatchYourTalent in geval van inlenen van een arbeidskracht vrijwaren tegen aanspraken wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW (de zorgplicht van de werkgever).
 8. Opdrachtgever heeft de verplichting zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en op een veilige wijze verrichten van de werkzaamheden en de daartoe nodige instructies zal geven en toezicht zal houden op het in achtnemen daarvan door de arbeidskrachten.

Artikel 6.        Vergoeding.

 1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan CatchYourTalent verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde nominale bedrag of percentage. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
 2. Reis- en/of verblijfkosten van de arbeidskrachten, gemaakt in verband met de opdracht, zullen door CatchYourTalent aan de arbeidskrachten worden vergoed. CatchYourTalent brengt deze kosten in rekening van de opdrachtgever, welke deze kosten aan CatchYourTalent zal voldoen. Voor het doorbelasten van kosten zal CatchYourTalent een adminstratiefee doorrekenen van 10%.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien CatchYourTalent er niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te selecteren.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal CatchYourTalent , indien de arbeidskracht binnen de termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de arbeidskracht niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende arbeidskracht te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een bemiddelingsvergoeding voor verschuldigd is.

Artikel 7.        Betaling.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van CatchYourTalent te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor het inlenen van medewerkers zal het factuur bedrag geïncasseerd worden middels een automatische incasso.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,– per vordering), tenzij CatchYourTalent aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 8.        Premies en Belastingen.

 1. CatchYourTalent staat ervoor in dat, met betrekking tot alle in te lenen medewerkers van CatchYourTalent door Opdrachtgever, alle sociale premies en belastingen zijn, dan wel zullen worden, afgedragen conform de voor CatchYourTalent en derden geldende wettelijke bepalingen.
 2. CatchYourTalent zal op eerste verzoek van Opdrachtgever verklaringen overleggen inzake de nakoming van fiscale en premieverplichtingen (“verklaringen van goed betalingsgedrag”) afgegeven door de bevoegde Ontvanger der Rijksbelastingen en Uitvoeringsinstelling, waaruit blijkt dat CatchYourTalent volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot loonbelasting en premies.

Artikel 9.        Concurrentie en schadeloosstelling.

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van CatchYourTalent niet toegestaan om gedurende twee jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende twee jaar na de introductie met een arbeidskracht welke door CatchYourTalent is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan CatchYourTalent verschuldigd ter grootte van 25% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker. Onder het bruto jaarsalaris wordt hier verstaan het vaste bruto salaris, vakantiegeld, een eventuele 13e maand, als ook eventuele bonussen en tantièmes.

Artikel 10.      Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11.      Vindplaats en wijziging voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.